Thursday, 28/5/2020 | 12:22 UTC+4
ТХЭКВОНДО

Best Sportsmen

User Rating

Valueva Anastasia - world class athlete (coach Sdvizhkov V.A)

Moszlov Vladimir – master of sports (coach Grevtsev J.I., Sdvizhkov V.A.)

Frolov Anton – MS (coach Sdvizhkov V.A.)

Hlopkov Danil - MS (coach Grevtsev J.I.)

Mylnikov Vitalij – candidate to master of sports (coach Sdvizhkov V.A.)

Vostretsov Anton - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Sokolov Nikolaj - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Tsvigun Alena - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Zatsepin Denis - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Davtjan Gnel - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Djatlenko Egor - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Petrishina Svetlana - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Zolotarev Ivan - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Prohorov Andrej - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Lushnikova Angelina - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Kamynin Anton – CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Babenko Dmitrij - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Juriev Aleksandr - CMS (coach Sdvizhkov V.A.)

Gnezdilov Sergej - MS (coach Grevtsev J.I.)

Tretjakova Sofija - CMS (coach Grevtsev J.I.)

Bulatova Jana - MS (coach Grevtsev J.I.)

Nizhegorodov Pavel - MS (coach Chekalin A.A.)

Moskalev Maksim - MS (coach Chekalin A.A.)

Balkina Elena - MS (coach Chekalin A.A.)

Mashehin Artem - MS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Pominova Anastasija - CMS (coach Hlopkov D.A.)

Avramenko Elizaveta - CMS (coach Hlopkov D.A.)

Grevcev Jurij - MS (coach Fedulov S.M.)

Gurkin Sergej - MS (coach Fedulov S.M.)

Kovalev Maksim - CMS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Semenov Danil - MS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Larin Vadim - CMS (coach Lihachev N.V.)

Smochilina Julija - CMS (coach Lihachev N.V.)

Kirsanov Artem - CMS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Kuznetsov Artem - CMS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Pustohina Uljana - CMS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Chekalin Albert - MS (coach Fedulov S.M.)

Chekalina Elvira - MS (coach Fedulov S.M.)

Poljanskij Aleksandr - MS (coach Fedulov S.M.)

Kiselev Igor - MS (coach Fedulov S.M.)

Pletnev Sergej - MS (coach Pletnev A.V., Mashehin R.V.)

Hropko Darya - CMS (coach Grevtsev J.I.)